fbpx

Norsk Ballettinstitutt | Dansekurs, Danseskole & Ballettskole i Oslo og Viken

Vilkår og betingelser

Velkommen som elev/søker og foresatt på danseskolen vår! Her finner du våre retningslinjer og betingelser som kunde hos oss på NBI. 

Revidert 17.10.23

Generelle betingelser

 • All påmelding skjer via bookingen vår (både for prøvetimer og kurs) https://bal-vs3.icapire.net/
 • Påmeldingen er bindende etter prøvetimen, hvis ikke annet er avtalt.
 • Første kursdag må elever under 12 år møte i god tid sammen med en foresatt.

  Se egne regler vedr. fravær/sykdom i punkt 6.

 • Nytt fra skoleåret 2023/2024:
  Du er automatisk påmeldt fra semester til semester (løpende påmelding)
  . Dette betyr at foresatte må gi beskjed hvis elevene ønsker å slutte/melde seg av kurs/endre kurs før ny semesterstart (også over sommeren).
 • Alle grupper får epost med informasjon ved hvert semesterbytte med informasjon om kurs, tid osv. for neste semester, i god tid før fristen for utmelding.
 • Søkere som ikke mottar plass blir satt på venteliste (du får ordrebekreftelse med gult)
 • Vi prøver så langt det lar seg gjøre å finne en passende kursplass til deg innen oppstart/når semesteret er i gang, og sender deg da en mail med tilbud om plass.
 • Hvis du ønsker og fjernes fra ventelisten må du sende en mail til post@norskballettinstitutt.no.
 • Påmelding på Norsk Ballettinstitutt er løpende.
 • Utmeldingsfrister 15. mai og 15. desember for påfølgende semester.
 • Utmelding må gjøres skriftlig e-post til post@norskballettinstitutt.no med elevens fulle navn og kurs (gjerne også ordrenummer).
 • Hvis eleven slutter i løpet av et semester belastes foresatte med full kontingent. Dog ikke mer enn én semesterkontingent.
 • Ved manglende utmelding må semesteret betales i sin helhet.
 • Hvis du ikke har sendt inn påmelding via hjemmesiden og fått en bekreftelse på denne, er det ikke sikkert at du får plass på ønsket kurs og du kan bli stoppet i døren. Send derfor alltid inn påmelding via hjemmesiden i god tid før oppstart.
 • Er det venteliste på partiet kan du ikke ta en prøvetime før du har fått plass (venteliste = fysisk fullt kurs).
 • Ved påmelding i bookingen skal det innbetales et innmeldingsgebyr på kr. 150,- via Vipps per ordre. Dette er en del av den totale kursavgiften din, men tilbakebetales ikke ved avmelding av kurset.
 • Faktura for resten av kurset vil alltid bli sendt på mail til foresatte når påmelding er mottatt. Vi ber om at du betaler denne innen forfall. Bruk KID-nummeret, slik at innbetalingen din blir korrekt registrert. Hvis du ikke mottar faktura, send en mail til post@norskballettinstitutt.nomed ordrenummer og elevens navn.
 • Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.
 • Ønskes betalingsoppdeling må dette avklares før kursstart på mail. Administrasjonsgebyr for oppdeling er på kr 75,-.
  Vi forventer at det delbetales løpende hver måned, max oppdeling er 2 måneder etter oppstart av kurset.
 • Hvis du mot formodning ikke har mailadresse eller nettbank ber vi deg kontakte oss på tlf. 46627478.
 • Refusjon av kursavgift:
  Det gis ingen refusjon av kursavgift hvis man har vært på danseklassen mer enn en gang (prøvetimen). Unntaket er ved skader ved fremvisning av legeattest (se punkt 6) eller ved egen avtale direkte med kontoret.
 • Har du aktivitetskort/opplevelseskort/fritidskort fra kommunen/bydelen din, eller tilsvarende ordninger for støtte til fritidsaktiviteter, holder du kontakt med oss via post@norskballettinstitutt.no ang. dekke av kursavgiften fra år til år. 
 • NB! Egne betalingsregler for dansecamp og sommerkurs! Se lenger ned på siden eller hjemmesiden dansen.no
 • Sen påmelding ved hver semesterstart regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første tre (3) ukene av semesteret.
 • Ved lang tids sykdom (ved alvorlige skader eller alvorlig sykdom mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest.
 • Ved kortere fravær grunnet sykdom (eks. influensa, omgangssyke), ferier/reiser (utenom skoleferier) eller lignende refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.
 • Fravær fra undervisning må meldes til pedagog eller NBIs kontor så raskt som mulig hvis fravær mer enn 1 time.
 • Hvis en elev har hatt mer enn 3 fravær innenfor et semester, uten å ha gitt beskjed, kan eleven miste elevplassen. Kontingent må i slike tilfeller betales ut semesteret.
 • Gjentatt uteblivelse fra undervisning (tross i at beskjed er gitt til lærer eller NBIs kontor), som går over minst to semestre, kan ha en negativ innvirkning på undervisningens kontinuitet, og kan resultere i at eleven mister plassen på kurset eller må gå et nivå på nytt.
 • Foresatte kan søke om permisjon for eleven. Søknaden må begrunnes. Elevplassen kan ikke holdes ledig i permisjonstiden. Når permisjonstiden er over vil eleven få tilbud om første ledige plass i aktuell disiplin.
 • Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.
 • Ved pedagogs sykdom/fravær plikter NBI å skaffe vikar hvis dette er mulig.
 • Hvis vi ikke klarer å skaffe vikar kan klasser bli avlyst på kort varsel. Timen vil da bli tatt igjen ved en senere anledning (ofte ved at semesteret forlenges eller ekstraprøver i forbindelse med elevforestillinger).
 • Avlysning av undervisning meldes pr. SMS til det mobilnummer som er oppgitt i bookingen samt på e-post til registrert mailadresse.
  Husk å legge til «foresatt 2» (eller flere) i bookingen hvis du ønsker at flere skal få samme sms/mail.
 • Bruk av vikar medfører ingen reduksjon i kontingenten.
 • NBI kan omorganisere og flytte på undervisningstidspunkt når dette er pedagogisk eller praktisk nødvendig.

 • Hvis det av en eller annen grunn kun dukker opp 1-2 elever på klasse står pedagogen fritt til å velge å avlyse eller å holde klassen, etter avtale med eleven.
 • Norsk Ballettinstitutt forbeholder seg retten til å avlyse grupper der det er 7 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer.
 • Hvis det ikke finnes et passende kurs blir semesteravgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt. 
 • Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlige pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis du er påmeldt noe annet enn et nybegynnerkurs (som er barnedans og nivå 1/nye).
 • Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.
 • Vi ber vennligst alle om å respektere våre aldersinndelinger på klassene. Dette er gjort med en hensikt og det er kun ved sjeldne anledninger at vi ønsker å gå utenom dette.
 • Verdisaker oppbevares på eget ansvar.
 • Mobiler og ting du ellers er redd for kan være med inn i dansesalene, men skal ikke tas opp under timen og alt elektronisk skal være på lydløs/ikke forstyrr hele timen.
 • Dans er en visuell kunstform som gjør seg veldig godt både på foto og video. På NBI kan vi bruke både foto og video som verktøy i danseundervisningen vår.
 • Pedagogene kan bruke videoopptak av elevene til å øve på eks. koreografi til forestilling.
 • Dersom disse filmene deles med elevene innad i gruppen deles de via NBIs Youtube-konto, og den legges ut som «Ikke oppført». Det betyr at filmen ikke er offentlig, den kan bare ses av dere som har den direkte linken.
  Foresatte har ikke lov til å dele linken de får av oss med noen andre, den skal kun skal deles med elevene. Filmen slettes fra vår konto/lagring innen 1 år etter oppføring.
 • Vi kan også ta bilder i undervisningssammenheng for å ha bilder til inspirasjon eller bruk i promo. Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal bli tatt bilde av på klasse krysser du av for dette i bookingen ved påmelding.

   

 • Klassebilder før vårforestilling: Hvert vårsemester tar vi klassebilder av hver gruppe som skal danse på vårforestillingen med en profesjonell fotograf. Disse bildene brukes i programmet til forestillingen og øvrig promo.
  Bildene kan kjøpes direkte av fotografen i etterkant.
  Om barnet ikke skal være med på klassebilde, må det gis skriftlig beskjed til kontoret minst to uker i forkant. Du møter til dansetimen din/kostymeprøve som vanlig allikevel.
 • Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra forestillinger arrangert av Norsk Ballettinstitutt, da dette er en offentlig scene. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, plakater, vår Facebookside, annonser og på vår hjemmeside.
 • Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering hos oss behandles strengt fortrolig. De blir aldri solgt, byttet eller gitt bort ved mindre vi blir tvungen av lov.
 • For GDPR i vår bookingtjeneste henviser vi til https://bal-vs3.icapire.net.
 • Vi benytter oss av tjenesten Mailmojo og/eller MailChimp til å sende ut nyhetsmail. Disse krever brukernavn og passord for å logge inn og vi henviser til deres GDPR-regler ved øvrige spørsmål.
 • Send en mail til post@norskballettinstitutt.no dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • NBI har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.
 • Eleven trener på eget ansvar.
 • Ettersom vi driver med scenekunst og ikke idrett/sport, er vi ikke en del av Norges Danseforbund, og har dermed ikke forsikring gjennom NIF.
 • Det er nulltoleranse for bruk av all form for rusmidler (inkludert vaping) på skolens område og under arrangementer, forestillinger, reiser, konkurranser osv. i NBIs regi.
 • Hvis dette allikevel skjer, vil eleven det gjelder bli utestengt fra NBI med umiddelbar virkning og uten diskusjon.
 • Kursavgift vil ikke bli refundert hvis dette skjer.
 • Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lockdown, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og NBI er fritatt for alt ansvar.
 • Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov. 

Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

VÅR KONTAKTINFORMASJON:

Skolens navn: NORSK BALLETTINSTITUTT Kjerstin Kartrud
Skolens org.nr.: 979 637 977
Skolens kontaktperson: Kjerstin Kartrud
Skolens adresse: 
c/o Lillestrøm Kultursenter
Kirkegata 11
2000 LILLESTRØM
Skolens telefon: 466 27 478
Skolens epostadresse: post@norskballettinstitutt.no

 • Påmelding på sommerkurs er bindende når kursavgift er betalt. Faktura blir tilsendt på mail i forkant av kursstart. 
 • Det gis ingen refusjon av kursavgiften. 
 • Unntaket er ved akutt/alvorlig sykdom hvor kursavgiften refunderes ved fremvisning av legeattest.

 • Det gis ingen prøvetime på sommerkurs, med unntak av barneballett 3-5 år.

 • Ved for få elever (mindre enn 5 påmeldte) forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir kursavgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

 • Sen påmelding regnes som fravær.
 • Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende refunderes ikke kursavgift eller deler av denne.

Norsk Ballettinstitutt forholder seg til enhver tid de gjeldende anbefalingene fra myndighetene/FHI (Folkehelseinstituttet). Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet. Det kan også medføre at noe undervisning vil foregå digitalt, utendørs eller bli utsatt. 

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Norsk Ballettinstitutt.

Kontakt oss på post@norskballettinstitutt.no ved spørsmål! 😊

Scroll to Top